ביטוח נסיעות

מיד עם הרשמתך לטיול ולאחר שהטיול מוכרז כיוצא, יש לרכוש באופן פרטי ביטוח נסיעות אתגרי ומטען הכולל איתור וחילוץ, לכל תקופת הטיול. יש לוודא שהביטוח נותן כיסוי גם לנושא תאונות דרכים בארץ היעד וכיסוי לאובדן/נזק לציוד וכמו כן, הביטוח זה יכסה גם במקרה של ביטול מסיבות מוצדקות גם לפני מועד היציאה לטיול עפ”י.

הצהרה

אני הח”מ (להלן: “המזמינה” ו/או “הנוסעת“) מתחייב/ת לשלם לחברת טיולי רדיוס י.ג.ש בע”מ, תמורת הזמנת שירותי תיירות, בהתאם למפורט להלן ובעצם חתימתי על טופס זה הנני מאשר כי קראתי את פרטי הזמנה זו , את תנאי הטיול וה”תנאים הכללים” המופיעים בתוכנית המפורטת וכן את פרטי ההזמנה ביצוע התשלום החיוב וההרשמה כפי שנמסרו לי ו/או מופיעים באתר של חברת “טיולי רדיוס” ואשר קראתי אותם בתשומת לב, אישרתי אותם לרבות כל התנאים וההגבלות המפורטים בהם ולא אטען כי המזמין/ה ו/או מי מהנוסעים לא קראה ו/או לא הסכים/ה להם.
בנוסף ידוע לי והנני מצהיר בזאת כי התשלום לחברת טיולי רדיוס אינו כולל ביטוח רפואי או ביטוח עבור הציוד והמטען וכי חברת טיולי רדיוס אינה רוכשת עבור משתתפי הטיול ביטוח רפואי ועל המזמין והנוסע לרכוש על חשבונו בנפרד פוליסת ביטוח לכל תקופת הטיול ולוודא שהיא מכסה ביטוח למטען, ביטוח רפואי למטיילים, הכולל ספורט אתגרי וטיפוס, איתור וחילוץ, תאונות דרכים בארץ היעד וכן כיסוי לאובדן נזק וציוד לפי שוויו האמתי וכן ביטוח המכסה במקרה של ביטול מסיבות מוצדקות לפני מועד היציאה לטיול. כמו כן, יש לוודא שהביטוח תקף לפחות 80 יום לפני מועד היציאה לטיול.
אני מצהיר/ה שמצב בריאותי הגופני והנפשי מאפשר לי להשתתף בטיול זה ובמאמץ הכרוך בו וידוע לי ש”הטרק” כרוך במאמץ פיזי רב ונדרש כושר גופני מתאים ואין לי כל מניעה לצאת ולהשתתף בטיול. ידוע לי כי על סמך הצהרתי זו חברת רדיוס מאשרת את השתתפותי ולכן הנני מתחייב/ת בזאת לעדכן את חברת רדיוס על כל שינוי שיחול במצבי עד למועד היציאה ובמהלך הטיול.
אם מסיבה כלשהיא (כולל רפואית) אאלץ לעזוב את הטיול במהלכו ולחזור ארצה, כל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו עלי.

תוספת לטרקים בהרים גבוהים (מעל 3,000 מ’) –
כמו כן ידוע לי שהטיפוס לגבהים שמעל 3,000 מטר כרוך בסיכון הנובע מחוסר חמצן. חלק מהמטפסים לוקים “במחלת הגובה” וחלק לא,  ולא ניתן לצפות זאת מראש.  מחלת הרים חריפה מתבטאת בתסמינים הבאים:  כאבי ראש, בחילה, הקאות חולשה, חוסר שינה,  נפיחות בידיים / כפות רגליים / פנים וירידה ביכולת מתן שתן, ועשויה לגרום לנו שלא נגיע לפסגה.
ידוע לי כי לא ניתן להבטיח את הגעתי לאף אחת מהפסגות.
במידה ואאלץ לרדת מההר מכל סיבה שהיא במהלך הטיפוס, אני מודע לכך שהמלווה שלי בירידה לשער השמורה יהיה עוזר מדריך מקומי (המדריך הישראלי ממשיך להוביל את הקבוצה). אם מסיבה כלשהיא (כולל רפואית) אאלץ לעזוב את הטיול במהלכו ולחזור ארצה, כל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו עלי (מלון, כלכלה, תחבורה, טיסה לארץ וכו’..) כמו כן, ידוע לי שלא אקבל כל החזר שהוא הנובע מקיצור שהותי בשמורה ו/או במסע כולו.

תוספת לטרק עצמאי
ידוע לי  כי בטיול זה אנו יוצאים ומבצעים את מסלול ההליכה הרגלי ללא ליווי/הדרכה של מדריך ישראלי מטעם טיולי רדיוס י.ג.ש בע”מ, הוסבר לנו וידוע לנו שהזמנת השירותים איננה כוללת כיסוי ביטוחי או כל אחריות מצד חברת טיולי רדיוס י.ג.ש בע”מ, לנזקי גוף. הנני מאשר/ת בזאת כי עליי מוטלת האחריות לרכישת ביטוח המתאים למסלול הטיול לרבות פוליסה המכסה אותי בביטוח אישי הכולל תאונות אישיות וביטוח צד ג’ עם הרחבה לאיתור וחילוץ ופינוי וספורט אתגרי לכל תקופת הטיול ולוודא שהיא מכסה גם מצב רפואי קודם. במקרה של נזקי גוף לא אבוא בתביעות כנגד חברת “טיולי רדיוס” ו/או נציגיה.

עלות הטיול ואופן התשלום בכפוף לתכנית הטיול הרלוונטית.

הערות

  • שער החליפין לחישוב העסקה יקבע ביום הכרזת הטיול כ-“יוצא”, השער לחישוב יהיה כקבוע בחוק הגנת הצרכן (תיקון 11) – שער מכירת המחאות. עם זאת, במועד החישוב הסופי, כשבועיים לפני היציאה לטיול, טיולי רדיוס שומרת לעצמה את הזכות לתיקון שער החליפין במידה וחלו שינויים של-3% לכל הפחות בערך שער החליפין מיום ההכרזה.
  • יום ההכרזה כיוצא – היום שבו טיולי רדיוס מודיעים במייל לכל משתתפי הטיול, שהטיול הוכרז כיוצא. במועד זה ירכשו כרטיסי הטיסה ובנוסף, המטייל חייב לרכוש ביטוח נסיעות אתגרי לחו”ל הכולל חילוץ.
  • הסכום הסופי לגביית כרטיס הטיסה ומסי הנמל יעודכן בזמן כרטוס כרטיסי הטיסה בהתאם לחיוב חברת התעופה. כל שינוי יחול על המטייל עצמו וחשבונו יחויב בהפרש. במידה ויהיו שינויים בתעריפי הטיסות, מסי נמל ומיסים נוספים, אשרות וכניסות לאתרים ושמורות, גם אם שינויים אלו יחולו ברגע האחרון, תחול תוספת המחיר על הנוסע, והנוסע יעודכן על כך.

תנאי ביטול השתתפות בטיול

הודעת ביטול השתתפות בטיול מצד מטייל תעשה ע”י המטייל/ת בהודעה בכתב/טלפון/במייל שתתקבל בחברת “טיולי רדיוס” בשעות וימי העבודה המקובלים – ימים א’- ה’, שאינם חג או ערב חג בארץ או בחו”ל, בשעות העבודה המקובלות, בין השעות 9:00 – 17:00.
במקרה של ביטול כתוצאה מגורם חיצוני ו/או כח עליון, יוחזרו הכספים. דמי הביטול כפופים לדמי הביטול המצוינים בדף הטיול והתנאים הכלליים והם שונים מטיול לטיול בהתאם לעיתוי מועד היציאה.
דמי ביטול בכפוף לתכנית הטיול הרלוונטית!

תנאים כלליים

נוסעים יקרים, אנו ממליצים לכם לקרוא את התנאים המובאים כאן לידיעתכם, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהתקשרותכם עם חברת “טיולי רדיוס”.

הרשמה ותשלום

הרשמתו של נוסע/ת לטיול בחברת “טיולי רדיוס” מהווה את הסכמתו/ה המלאה והמפורשת לתנאי ההשתתפות בטיולי החברה. בזמן ההרשמה מתבקש/ת המטייל/ת להעביר טופס הרשמה מלא על פרטיו, צילום סרוק של הדרכון כולל דף הארכת התוקף ודמי קדימה כמתבקש בטופס ההרשמה. רק לאחר קבלתם ואישורם נחשב המטייל כרשום לטיול. תשלום דמי הקדימה מהווה הסכמה מצד המטייל לתנאים המפורטים בדף מסלול הטיול, דף התנאים הכלליים ובטופס הרישום.
במידה והמטייל/ת לא ישלם את התשלומים עליהם הסכים/ה והתחייב/ה, אם מבחינת סכום התשלום הכולל, אם מבחינת המועד לתשלום ואם מבחינת תשלום דמי הביטול, רשאית חברת “טיולי רדיוס” לחייב את כרטיס האשראי שלו.

מגפת הקורונה – משמעויות

בחתימה על הסכם התקשרות זה, הנני מצהיר כי הובהר והוסבר לי במפורש על ידי “טיולי רדיוס” כי ייתכנו שינויים ו/או ביטולים ללא אפשרות להחזר כספי, שעלולים אף לחייב אותי לשאת בתשלומים נוספים כגון ימי שהייה נוספים במלון וכדומה בשל ההשפעה הישירה ו/או העקיפה של מגפת הקורונה ו/או כל מגפה אחרת ( כל אחד מהאירועים שעלולים לשבש את הטיול יקראו להלן: “התקלה”).
הנני מאשר ומסכים כי ככל שתיקרה התקלה  לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי “טיולי רדיוס” והיא תהא פטורה מכל העלויות בגין האמור לעיל, ככל שיחולו, וכל העלויות יחולו במלואם עלי  בלבד.
למען הסר ספק וכהוראה גוברת, יובהר כי כל שינוי ו/או ביטול ו/או דחייה הנובעים באופן ישיר או עקיף ממגפת הקורונה על סוגיה ו/או כל מניעה אחרת שאינה תלויה ב”טיולי רדיוס”, לא יהווה הפרה כלשהי של התחייבויות “טיולי רדיוס” ואני מאשר ומתחייב כי לא אבוא בדרישות כלשהן לחברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

מקומות לינה ותוספת למטייל יחיד בחדר

האחריות על שיבוץ החדרים במלון /או בית הארחה ו/או תקינות המתקנים הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד. במקרה של בקשה מיוחדת של המטייל תדאג חברת רדיוס להעביר את הבקשה לספק השירות או המלון אולם אין בצידה התחייבות כלפי המטייל למילויה אלא אם אושר בכתב כי היא קוימה וככל שתידרש תוספת מחיר יאשר המטייל בטרם תאושר סופית.
מטייל/ת יחיד/ה הנרשם לטיול ומעוניין לחלוק את החדר עם מטייל/ת יחיד/ה אחר/ת, מתבקש/ת לעדכן פרטים אלו על טופס ההרשמה. חברת “טיולי רדיוס י.ג.ש בע”מ” תנסה לעשות צירוף כזה אך במקרה ולא יתאפשר הדבר, יחויב המטייל/ת בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד.

סירוב לרישום

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להרשמת מטייל אשר לדעתה מצבו הבריאותי או התנהגותו עלולים לפגוע בשאר משתתפי הטיול, וזאת ללא כל צורך לנמק את עמדתה. כמו כן, רשאית החברה להפסיק את השתתפותו של מטייל במהלך טיול אשר התנהגותו או מצב בריאותו מונעים את המשך השתתפותו בטיול, או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במטיילים אחרים, והכל ע”פ שיקול דעתו הבלעדי של מדריך הטיול. במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, תיבדק אפשרות של החזר כספי יחסי מהסכום ששילם עבור הטיול ואשר לא נוצל עד למועד הפסקת ההשתתפות אלא אם כן תחויב החברה בדמי ביטול.

דרכון ואשרות

באחריות המטייל לוודא שדרכונו בר תוקף ל – 6 חודשים לפני מועד היציאה לטיול ושיש בו מספר עמודים ריקים לשם החותמות המקומיות. באחריות המטייל לוודא שהונפקו לו אשרות כניסה למדינה לפני מועד היציאה לטיול, גם אם הן נעשות במרוכז דרך חברת “טיולי רדיוס י.ג.ש בע”מ” וככל שלא תינתן אשרת כניסה למדינת היעד יחויב המזמין ו/או המטייל לשאת בהוצאות שהוצאו על ידי חברת רדיוס ושאינן ניתנות להשבה וזאת בנוסף לאמור בדמי הביטול.

אזהרות מסע

המטייל מתבקש לבדוק באתר המטה לביטחון לאומי את דרגת/חומרת האזהרה למדינה שבכוונתו לצאת –

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/travel-warnings-nsc?skip=0

אחריות ו/או ביטוח רפואי ומטען

לחברת רדיוס אין כל שליטה או אחריות הנובעת משינויי תנאי מזג האוויר ו/או תנאי השטח המשתנים, שלמות המתקנים והתשתיות בהם מבקרים המטיילים במסלול זה בין אם בעלייה להר ובין אם בירידה ממנו.
מובהר למטייל כי אין חברת רדיוס כוללת במסגרת התשלום ושירותיה ביטוח נסיעות אישי או ביטוח רפואי אישי או ביטוח למטען אישי.
באחריותו/ה האישית של כל מטייל/ת לבטח עצמו בביטוח נסיעות, בריאות ומטען. חברת “טיולי רדיוס” אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף לרכוש, שיכול להיגרם במהלך הטיול למטייל/ת ו/או לחפציו עקב גניבה, אובדן, או כל הוצאה שעל המטייל להוציא בגינם . בשל מורכבות הטיול, על המטייל לדאוג ולוודא כי ביטח עצמו בביטוח נסיעות הכולל ספורט אתגרי בארץ היעד כולל איתור פינוי וחילוץ , כולל נזקים הנובעים מתאונות דרכים וכן נזקים הנגרמים למטען או לרכוש בהתאם לשוויו האמתי על המטייל/ת לשאת באחריותו/ה האישית לבטח עצמו בביטוח המכסה נזקים עקב תאונות דרכים וכן ביטוח רפואי המתאים לטיול למאפייניו וכן לבטח את המטען בהתאם לשוויו האמתי.

חיסונים

עליכם לבדוק במשרד הבריאות או במרפאות מטיילים מהם החיסונים הדרושים ולהתחסן בהתאם להוראות (האחריות לחיסונים היא של המטייל בלבד ולטיולי רדיוס אין כל אחריות בנושא).

מסלול הטיול

מסלולי הטיול מתוכננים על ידי חברת “טיולי רדיוס” מתוך ניסיון רב והכרות מעמיקה עם המדינה ואתריה. מטרתנו היא לקיים את תוכנית הטיול כפי שהוא מוצעת למטייל במסלול הטיול לפני מועד היציאה מהארץ. עם זאת לעיתים מתרחשות תקלות בלתי צפויות שמאלצות את החברה לשינויים בסדר המסלול, בהדרכה או בגורמים אחרים המרכיבים את הטיול ולפגיעה בשירותי הקרקע המתוכננים. מסלול הטיול מתאר את אתרי הביקור, אך מאפשר למדריך הטיול אל הגמישות לשינוי הסדר הפנימי בהתאם לתנאים המקומיים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במסלול בהתאם למצב בשטח, גם תוך כדי ויתור על אתרים ומקומות המצוינים בתוכנית הטיול, לעיתים יהיו אלו שינויים של הרגע האחרון, ע”י חברות התעופה או/ו ע”י גורמים וספקים בשטח, כל זה על פי ניסיוננו המקצועי. שינויים אלו עלולים לגרום לשינוי בעלות מחיר הטיול, ועלות זאת תחול על הנוסעים.

מדריך הטיול

שמו של מדריך/כת הטיול הישראלי/ת יפורסם לצד תאריך הטיול המיועד והוא זה שיהיה אחראי על ניהולו
וביצועו התקין של הטיול. החברה תהיה רשאית להחליפו מסיבות בריאותיות או משיקולים פנימיים כאלו ואחרים. החלפת המדריך לא תוכל לשמש עילה לביטול השתתפות בטיול ללא דמי ביטול מצד המטייל. ייתכנו מקרים בהם הטיסות הבינלאומיות יתקיימו ללא ליווי מדריך, ו/או מדריך הקבוצה יקבל את הקבוצה בשדה התעופה במדינה המיועדת ו/או ייפרד מהקבוצה לאחר סיום הטיול אך לא יחזור עם הקבוצה ארצה.

גודל והרכב הקבוצה

מספר המשתתפים בקבוצה מצוין על גבי דף מסלול הטיול הספציפי ויציאת הטיול תהיה מותנה במספר זה. חברת “טיולי רדיוס” תהיה רשאית לבטל את יציאת הטיול עד כ – 10 ימים לפני מועד היציאה, או במקרים חריגים מאוחר יותר, משום חוסר במספר משתתפים מינימאלי. הודעה על ביטול הטיול תימסר למטיילים בהודעת מייל או בשיחת טלפון לאחר קבלת ההחלטה על ביטול הטיול. הכספים ששולמו, יוחזרו במלואם. החברה לא תהיה חייבת לשלם לנוסע פיצוי כל שהוא מעבר לכספים שהוחזרו.

טיסות, מיסי נמל והיטלים שונים

הטיסות לטיול מוזמנות במסגרת הזמנה קבוצתית וכל שינוי או חריגה ממסגרת הקבוצתית עקב בקשה מצד המטייל חייבים בתוספת מצד המטייל. ביטול השתתפות בטיול לאחר העברת מקדמות אל חברת התעופה יחייב את הנוסע בדמי הביטול כפי שיחויבו על ידי חברת התעופה.
נציין כי חברת “טיולי רדיוס” אינה אחראית בכל צורה שהיא בגין שינוי מועדי וזמני הטיסה של חברת תעופה לאחר ביצוע ההזמנה ו/או תקלות, שיבושים או נזקים העלולים להיגרם עקב אי ביצוע או ביצוע לקוי או חלקי על ידי חברות התעופה. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את חברות התעופה בגין נזקים אשר נגרמו לו עקב כך.

לתשומת ליבך התנאים בכרטיס הטיסה הם המחייבים את חברות התעופה ועליך לאשרר את פרטי הטיסות היוצאות והחוזרות 72 שעות לפני ההמראה.
מסי הנמל ,היטלי דלק והיטלי הביטחון השונים המופיעים על כרטיסי הטיסה נגבים מראש בארץ ומצוינים בטבלת המחיר כפי הידוע ביום פרסום מחיר הטיול. עם זאת מסי הנמל והמיסים האחרים המוטלים על פי הדין יכולים להשתנות מעת ההרשמה עד למועד הכרטוס וכל שינוי בעלויות אלו יחול על המטייל. מסי הנמל המשולמים בארצות היעד לפני הטיסה ישולמו ע”י המטיילים בצורה עצמאית.

בברכה,
טיולי רדיוס

מה מטיילים מספרים עלינו?

Adina Aviram
Adina Aviram
15/02/2023
הטיול למצרים עם דר׳ שמעון גת היה מסע של חוויה חד פעמית מבחינתי. נהניתי עד בלי די מחווית הלימוד המעמיק, החשיבה והחקירה של תרבות עתיקה. הדרך בא שמעון ומוניר בחרו לחשוף אותנו לנפלאות היתה ייחודית ומעוררת מחשבה. הארגון הלוגיסטי ע״י רדיוס היה מעולה ומעורר התפעלות. תודה לרדיוס ולשמעון
יעקב רביב
יעקב רביב
26/01/2023
טיול טיפוס להר קילימנג'רו היה מדהים, חברת radius דאגה לנו בכל ההכנות לפני הטיול ובמהלך הטיול עד הפרטים הקטנים ביותר. טיול מאתגר שיהיה בליבי תמיד. ממליץ בחום על חברת radius ועל הטרק.
gideon weinstein
gideon weinstein
04/01/2023
Rich and complete program.the plan was well organised and executed.both instructors (Egyptian and Israeli) tripleAAA.
Israel shai
Israel shai
08/11/2022
היה פשוט מעולה. מדריך מעולה!!

4.9 189 המלצות